Navigácia

Správa 2009/2010

Nová podstrana

Toto je Váš text, môžete ho kedykoľvek zmeniť.

S P R Á V A

o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

 v školskom. roku 2011/2012

 

(v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. zo 16.12.2005 a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R z 25.5.2006)

 

 

  1. Základné informácie o škole

 

a/  identifikačné údaje o škole:

 

     1. názov školy: Špeciálna základná škola , Mierová 166/171, Svit

     2. adresa: Mierová č. 166/171, 059 21 Svit

     3. telefón: 052 / 7756388         fax: nemáme      

     4.webová stránka školy: szssvit.edupage.org   e-mailová adresa školy:  skola@szs-svit.sk

     5. zriaďovateľ: Krajský školský úrad Prešov

     6. vedúci zamestnanci školy:

                                 riaditeľka školy: Mgr. Emília Marešová

                                 zástupkyňa riaditeľky školy: Ing. Mária Šalingová

                                       výchovná  poradkyňa: Mgr. Viera Schneiderová 

       7. Rada školy:      predseda rady školy: Mgr. Viera Schneiderová

                                      počet členov rady školy: 11

 

            zloženie rady školy:-  pedagogickí zamestnanci :    2

                                        -  nepedagogickí zamestnanci: 1

                                        -  zástupcovia rodičov:                 4

 

- delegovaní zástup. KŠÚ v Prešove: 4

 

      Rada školy mala v školskom roku  2010/2011  4 zasadnutia. Všetky prebehli podľa vypracovaného plánu a všetky úlohy boli splnené.

-5.1.2011 nastala zmena člena rady školy z členov za zriaďovateľa. P. Vojčíkovej zaniklo členstvo z dôvodu ukončenia pracovného pomeru a Krajský školský úrad v Prešove delegoval    

 p. Longauerovú za zástupcu za zriaďovateľa v platnosti od 1.1.2011

 

-1.7.2011  prebehli doplňujúce voľby nových členov za pedagogických zamestnancov a za prevádzkových pracovníkov.  Mgr. Lenka Talarčíková - členka za pedagogických zamestnancov odchádza z dôvodu zmeny zamestnania   a pani Fazekašová - členka za prevádzkových zamestnancov bola dlhodobo práceneschopná a následne ukončila pracovný pomer v našej organizácii.

Za pedagogických zamestnancov bola zvolená Mgr. Anna Zajacová a za prevádzkových zamestnancov pán Ján Hurajt.

 

1.zasadnutie  sa konalo 30.8.2010.

Rada školy prerokovala a  schválila nový školský vzdelávací program pre 2. a 6. ročník vo variante A, B pre ŠZŠ vo Svite.

Rada školy bola oboznámená s plánom práce rady školy  na školský rok 2010/2011

Rada školy bola tiež oboznámená s organizáciou školy na nový školský rok

 

2.zasadnutie sa konalo 13.10.2010

Rada školy prerokovala a vyjadrila sa k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v škol. roku 2009/2010.

Rada školy bola oboznámená s plánom práce školy na školský rok 2010/2011.

16.2.2011 Prebehli voľby do Územnej školskej rady  Prešovského samosprávneho kraja v Prešove, za našu školu sa volieb zúčastnila predsedníčka RŠ vo Svite, Mgr. Viera Schneiderová. Voľba prebehla podľa pravidiel , za zástupcov predsedov rád škôl boli zvolení 4 zástupcovia,  za riaditeľov škôl a školských zariadení  3  a za rodičov 2 zástupcovia. Z mesta Poprad boli zvolení 3 zástupcovia.

 

3. zasadnutie sa konalo 17.2.2011.

Riaditeľka školy podala správu o výsledkoch rozboru hospodárenia za rok 2010 .

Výchovná poradkyňa podala správu o predbežnom rozmiestňovaní končiacich žiakov.

Zástupkyňa školy informovala o poskytovaní dotácií žiakom v hmotnej núdzi.

Predsedníčka RŠ podala informáciu o priebehu a výsledkoch volieb do Územnej školskej rady v Prešove.

 

4. zasadnutie sa konalo 24.5.2011

Zástupkyňa školy predstavila organizáciu školy na školský rok 2010/2011

Výchovná poradkyňa podala správu za školský rok o rozmiestňovaní končiacich žiakov.

 

Vedenie školy sa zúčastňovalo všetkých zasadnutí RŠ, rodičia mali účasť 75%, členovia za pedagogických zamestnancov 87% a prevádzkových pracovníkov 25%.  Zástupcovia KŠÚ v Prešove mali tento školský rok účasť 0%.

 

  Metodické orgány školy:

 

- metodické združenie pre:   I. stupeň ŠZŠ           - vedúca:   Mgr. Svetlana Kovalčíková

                              

- predmetová komisia pre    II. stupeň ŠZŠ          - vedúca:   Mgr. Jarmila Jurínyiová

 

     V školskom roku 2010/2011 sme mali 6 zasadnutí MZ, z toho 2 mimoriadne. Učitelia študovali školské zákony, pedagogicko-organizačné  a metodické pokyny. Zasadnutia MZ aj školenia boli zamerané na prehlbovanie odbornej úrovne učiteľov.  Napríklad - Žiak so sluchovým postihnutím, - Alternatívne metódy čítania žiakov v ŠZŠ.

     Jednou z tém zasadnutí MZ bola aj ENV  - realizácia environmentálneho programu na škole. Poďakovanie patrí  členke MZ a zároveň koordinátorke ENV Mgr. L. Talarčíkovej za presadzovanie ENV programu na našej škole.

Ďalšou z úloh MZ bola aj mediálna výchova a konkrétne využívanie IKT vo vyučovaní, v tejto oblasti máme veľké nevyužité  rezervy, pretože v detašovaných triedach v Batizovciach a Liptovskej Tepličke nemáme počítače pre žiakov.

      Aktivity učiteľov boli zamerané na multikultúrnu výchovu a výchovu proti predsudkom. Na výchovu a  vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti,  na rozvíjanie komunikačných kompetencií v štátnom jazyku.

      Hlavné úlohy MZ I. stupňa ŠZŠ  stanovené na školský rok 2010/2011 boli splnené .                                                           

 

     Na druhom stupni ŠZŠ v  školskom roku 2010 / 2011 sa uskutočnili 2 mimoriadne zasadnutia PK.

26.8.2011 – oboznámenie sa s plánmi štátneho vzdelávacieho programu pre 6. ročník ŠZŠ –variant A a B. Školský vzdelávací program pre uvedené ročníky  – vypracovali: Mgr. A. Zajacová, Mgr. V. Schneiderová, Mgr. A. Poradová. Nasledovalo prerokovanie      a schválenie tematicko výchovno-vzdelávacích plánov pre  variant A a B.

21.6.2011 – zasadnutie bolo  spojené s tvorbou plánu účelového cvičenia podľa nových pokynov

Riadne zasadnutia PK sa konali:

29. 9. 2011 – ENV ako prierezová téma štátneho vzdelávacieho programu

                        - informácie o medzinárodnom projekte ,,Zelená škola“ prezentovala Mgr. M. Juríčková 

                       - o ENV v podmienkach našej školy – hovorila Mgr. L. Talarčíková – projekt  Ekopaky

7.12.2011 – Multikultúrna výchova a výchova proti predsudkom. Realizácia v jednotlivých vyučovacích predmetoch, význam multikultúrnej výchovy v ŠZŠ, aktivity zamerané na multikultúrnu výchovu o danej problematike informovala Mgr. J. Diabelková.

14.3.2011 – výchova v duchu humanizmu a vzdelávania v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzania všetkých foriem diskriminácie. O danej problematike informovala Mgr. A. Poradová, oboznámila prítomných aj s akčným plánom predchádzania všetkým formám diskriminácie – uznesenie vlády SR č. 357/2009

16.6.2011 – učebňa informačno-komunikačných technológií IKT – v rámci danej problematiky spoločného zasadnutia MZ podala informácie Mgr. I. Kacvinská. Informovala o možnostiach používania interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese. Na tomto zasadnutí si vyučujúci rozdelili vypracovanie plánov k novému  Štátnemu vzdelávaciemu programu ISCED 1 - pre 7. ročník ŠZŠ  pre žiakov s MP – Mgr. A. Zajacová, Mgr. V. Schneiderová, Mgr. J. Jurínyiová, Mgr. A. Poradová

 

     Rada rodičovského združenia: predseda:     Kokyová Božena

                                                        počet členov:   4   

Napriek výberu pestrého programu a aktívnej činnosti predsedu  RZ  a účasti všetkých  učiteľov zasadnutia rodičovskej rady  nemali požadovanú úroveň pre nízku aktivitu, nezáujem a neúčasť rodičov.

 

Pedagogická rada školy                                                            

zasadala 6 – krát ročne,  prerokovala ,schválila všetky  základné dokumenty školy a hlasovala o rozhodnutiach riaditeľa školy. Členmi boli všetci pedagogickí zamestnanci školy. Zo zasadnutí pedagogickej rady školy sa vyhotovili zápisnice a prezenčné listiny.

 

            b/ Prehľad o počte tried a žiakov k 15.9.2010

  V školskom roku 2010/2011   sme k 15. 09. 2010 mali zapísaných 109 žiakov, v priebehu roka sa tento počet  žiakov niekoľkokrát  zmenil a na konci školskíého roka sme mali k 30.06.2011 110 žiakov.

 

 

R o č n í k

 

1.

2.

3.

4.

1.-4.

5.

6.

7.

8.

9.

5.-9.

1.-9.

 

Triedy ŠZŠ

2

  2

  1

  1

6

  1

  2

  2

  1

  0

  6

  12

 

Žiaci ŠZŠ A

  11

  10

  7

  12

 40

  11

 10

 12

 9

  4

 46

  86

 

Žiaci ŠZŠ B

    2

  5

  4

5

 16

  0

   0

7

0

0

  7

  23

 

                             

 

I.         tr.  Svit    –                              roč.1., 2.                 -   8 žiakov

II.        tr.  Svit   –                               roč.3.,4.                  -   9 žiakov

III.      tr.  Svit   –                               roč. 8.,9.                  - 11 žiakov

IV.       tr.  Svit   –                              roč. 6.                       -   7 žiakov

V.        tr.  Svit   -                               roč. 7.                        -  7 žiakov

VI.       tr.  Batizovce –                     roč.1.A,B                 -    8 žiakov

VII.     tr.  Batizovce –                      roč. 2.,3.,6.            -   11 žiakov

VIII.    tr   Batizovce-                        roč.3.,4.,7.              -   12 žiakov

IX.       tr.  Batizovce-                       roč. 5.                       - 11 žiakov

X.        tr.  Batizovce –                     roč. 2.B,4.B             -    9 žiakov

XI.       tr.  Liptovská Teplička –     roč.1.A,4.B,7.A        –  7 žiakov

XII.     tr.  Liptovská Teplička –      roč.2.A,4.A, 7.B,8.A -  9 žiakov

 

 

c/ Údaje o počte zapísaných  žiakov do 1. ročníka a úspešnosti končiacich žiakov

 

- počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2010/2011:      8

 

 - počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:       109

z nich počet vzdelávaných podľa individuálnych plánov                      7

 

- Individuálne integrovaní žiaci  podľa druhu postihu:

                                                              telesný postih                                        5

                                                            zmyslový postih                                       2

                                                             

                                                             z toho kombinovaný                              7

- počet evidovaných žiakov v hmotnej núdzi:                                               75                                               

- počet žiakov oslobodených od povinnosti dochádzať do školy:             0

                                                                 

d/ Počet žiakov, ktorí ukončili školskú dochádzku na ŠZŠ:                  12, z toho 3 žiaci B var.  

                          

                        z toho   končiaci 16. rokom veku:                                           11

                                     v 9. ročníku:                                                                     5

                                     v nižšom ako 9. ročníku    -  8. roč.:                             2

                                                                                   -  7. roč.:                             5

                                                                                    -  6. roč.:                             0

                                                 

 

-  počet žiakov, ktorí vykonali prijímaciu skúšku na odbor. učilište:                  3

-  z toho počet žiakov, ktorí prijímaciu skúšku úspešne vykonali:                     3

bez prijímacích pohovorov:                                                                                    0                                

-  počet žiakov  zaradených do pracovného pomeru:                                           9                                                                    

                                                        

e/ Prospech, správanie a dochádzka žiakov - celkový prospech bez vzdelávacieho variantu B 

 

 

       

1. - 4. ročník

5. - 9. ročník

1. – 9. ročník

abs.

priemer na 1ž

abs.

priemer na 1ž/%

abs.

 

priemer na 1ž

Počet žiakov k 30.6.2011

    58

100,00 %

     52

100,00 %

  110

100,00 %

 

z nich

prospeli

    52

89,66 %

     52

100,00%

  104

  94,55 %

neprospeli

      6

10,34 %

      0

   0,00 %

      6

    5,45 %

neklasifikovaní

      0

   0,00 %

        0

    0,00 %

       0

    0,00 %

Opakujú ročník

      6

  10,34 %

        0

    0,00 %

       6

    5,45 %

Znížená známka zo správania

      7

   12,06 %

      13

  24,99 %

      20

  18,18 %

Vymeškané hodiny spolu

6 128

  105 h/ž

9 570

 184 h/ž

15 698

  142 h/ž

z toho neospravedlnené

   497

   8,56 h/ž

  850

   16,34 h/ž

1 347

  12,24 h/ž

       

 

     V školskom roku 2010/2011  sa v 12-tich triedach vzdelávalo 110 žiakov, z toho vo variante A 87 žiakov a vo variante B sa vzdelávalo 23 žiakov .

      Prospech môžeme hodnotiť ako veľmi dobrý, veď zo 110 žiakov nám prospelo 104 žiakov. Neprospeli 6 žiaci , neklasifikovaných žiakov sme v tomto školskom roku nemali                                                  

     Pochvál triednym učiteľom a riaditeľkou školy bolo spolu udelených 23. Napomenutí bolo žiakom udelených 72, pokarhaní triednym učiteľom 63 a riaditeľkou školy 39. Pohovorov so žiakmi bolo urobených 155, pohovorov s rodičmi 87 . Rodičom žiakov bolo zaslaných 54 predvolaní, urobených bolo 87 pohovorov s rodičmi, 85 upozornení na nedbalú školskú dochádzku a zaslané boli iba 3  oznámenia o zanedbávaní školskej dochádzky školskú komisiu pri  na MsÚ vo Svite a ÚPSVR v Poprade.    

      Znížené známky zo správania boli vo väčšine prípadov udelené za neospravedlnené vymeškávanie vyučovania a hrubé porušovanie školského poriadku.                                     

                                                             

 

                                     Priemerný prospech z  hlavných predmetov :

 

       Ročník:           Slovenský jazyk :       Matematika:              Pracovné vyučovanie:

 

         1.- 4.                     2,93                            2,41                                    1,63

         5.- 9.                     2,73                            2,38                                    1,42

         1.- 9.                     2,83                            2,40                                    1,53

 

    Slovne hodnotených  bolo  23 žiakov, ktorí sa vzdelávali v B variante a 8 žiakov  prvého ročníka vzdelávaných vo variante A.

 

 

 f/  Zoznam študijných odborov, zoznam učebných plánov a učebných  osnov

 

             

     V školskom roku 2010/2011 sa vzdelávali žiaci s mentálnym postihnutím vo  variante A a B  v 1.  až 9. ročníku špeciálnej základnej školy.

     Podľa štátnych vzdelávacích programov a školských   vzdelávacích programov sa  vzdelávali žiaci 1.-2. ročníka a 5.-6. ročníka  špeciálnej  školy. Reformné ročníky   1.,2. a 5.,6  ročníka sa vzdelávali podľa školského vzdelávacieho programu  pre  ISCED l prerokovaného a  schváleného radou školy, metodickými orgánmi  školy a prerokované so zriaďovateľom  KŠÚ v Prešove.                                                                          

           Žiaci ostatných ročníkov sa vzdelávajú podľa Učebných plánov pre 1.-9. ročník    špeciálnych škôl schválených MŠ SR dňa 22. mája 2006 pod číslom CD-2006- 477/17104-2  095

 s účinnosťou od 1. septembra 2006.

 

g/  Počet pedagogických zamestnancov a plnenie kvalifikačných predpokladov

 

-  počet všetkých zamestnancov školy:                    22

    z nich: pedagogickí zamestnanci:                        14   

               asistentky učiteľa                                            2   

               nepedagogickí zamestnanci:                        6    

 

 Pedagogickí zamestnanci:        počet             kvalifikovaní:               % kvalifikovanosti:

 

učitelia 1.-4. ročníka                    6                            4                              66,00 %

učitelia 5.-9. ročníka                    6                            4                              66,00 %

asistentka učiteľa                        2                            2                            100,00 %

vedenie školy                                 2                            2                            100,00 %

 

Spolu:                                            16                           12                              75,00 %

 

 

 

Odbornosť vyučovania :

 

- počet pedagogických zamestnancov, ktorí si dopĺňali  kvalifikáciu:      6

- odbornosť vyučovania   v roč. 1.- 4.                                je celkom        67,00%  -  tná

- neodbornosť vyučovania v roč. 1.-4.                             je celkom         33,00 % -  tná

                                                           

                                             

Vyučovanie jednotlivých predmetov v %:

 

 

       SJL     MAT  VLA  HUV  VYV  PRV  TEV  ZEM  DEJ  OBN  PRI   FYZ CHEM  INF ETV  REV 

odb.  69,32    67,24  52,63  66,67  68,42 75,51  68,57  66,66  100   100   100   100     100       50     50      100

 

neodb.30,68  32,76  47,37  33,33   31,58 24,49 31,43  33,34    0       0       0      0          0          50    50        0

 

h/ iné formy vzdelávania pedagogických zamestnancov:

 

forma ďalšieho vzdelávania

počet pedagogických zamestnancov, ktorí

začali

pokračujú

ukončili

Priebežné vzdelávanie výchovných. poradcov

 

 

            1

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  

         

        2

           2

Rozširujúce štúdium špeciálne pedagogiky

        

        3

            1

Využitie informač. a komunikač. technológií

 

 

            0

Adaptačné vzdelávanie učiteľov

         5

 

            5

Funkčné vzdelávanie , inovačné funkčné

 

          1

            1

         

                                          

      i./  Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

      Medzinárodná úroveň:

      - Vánoce s betlémem - ČR

 

Celoslovenská úroveň:

    - Rómska paleta (výtvarná súťaž)

     - S vďakou našim mamám (ručné práce)

     - Detský čin roka, detská porota

     - Detský čin roka, zasielanie svojich príbehov                                   

     - Nie sme sami – pamätný list, celoslovenská kampaň boja proti AIDS,

     - Výtvarný salón,    

     -  Za poznaním minulosti 

     -  Bohúňova paleta,

     - V krajine remesiel – ocenená Čonková Dáša – 7. roč. 

      - Vesmír očami detí                                            

                                            

                                  

Regionálna úroveň

 

Podtatranský Kubko (súťaž v prednese poézie a prózy)

Naše lesy (výstava výtvarných prác v knižnici vo Svite)

Futbal (futbalový turnaj v Lipt. Hrádku)

Matematická olympiáda vo Veľkej Lomnici

 

 

Školské  aktivity :  

     

Európsky týždeň boja proti drogám (prednáška pre 1. stupeň)

Deň zdravej výživy(výstava a ochutnávka ovocia)

Kto prvý? (súťaž v skladaní puzzle pre 1. stupeň)

Vianoce očami detí (výtvarná súťaž)

Ilustrácia rozprávky ( výstava prác v MK Svit)

Deň mlieka

Beseda s pracovníkom mestskej polície

Veľkonočný motív (výtvarná súťaž)

Dentálna hygiena, 

Superstar

Najkrajšia karnevalová maska

Stretnutie s Mikulášom- zapojenie sa do programu

Vianočné izbičky

Zapojenie sa do výstavy: Krehká krása Batizoviec

Čisté Batizovce  - upratovanie potoka a okolia

Deň Rómov

Deň detí                                  

Zber šípok a gaštanov : výstava Plody jesene

Výstava mliečnych výrobkov spojená s ochutnávkou

Najkrajší snehový výtvor

Európsky týždeň boja proti drogám (prednáška pre 1. stupeň)

Čitateľský maratón  

 

Podujatia, ktorých sa žiaci zúčastnili:

 

Divadelné predstavenia:

 

27.9. 2010 - ,,O Katarínke“  divadlo Portál

6.10. 2010 – ,,O hlúpom Janovi“ divadlo Portál

14.12.2010 – Vianočná akadémia KD Svit

18.1.2011 –  ,,Popoluška“ – divadlo Clipperton

24.2.2011 -  ,,O perníkovej chalúpke“ – divadlo Portál

20.4.2011 – ,,Svetlo v tme“ –FANTÁZIA SUŠ Svit

 

Besedy

Svetový deň výživy EKO - deň

Deklarácia ľudských práv a Práva dieťaťa

Nenič svoje múdre telo

Mesiac úcty k starším – význam rodiny

Obchodovanie s ľuďmi, riziká práce v zahraničí

Svetový deň mlieka

Deň holokaustu

Svetový deň prevencie HIV a AIDS

Deň vzniku SR, symboly

Význam recyklovania a separovania odpadu

Svetový deň bez tabaku

Význam vzdelania pre život

Čas premien, dospievanie

Požiarna ochrana – bezpečné správanie

 

Exkurzie:

 Obecná knižnica v Batizovciach (marec – mesiac knihy)

 Mestská knižnica Svit

 OC MAX Poprad –burza informácií k profesionálnej orientácií končiacich žiakov

 Stredná odborná škola Svit

 Odborné učilište, detašované pracovisko Poprad   

 

Výlet:       

Važecká jaskyňa - žiaci z Liptovskej Tepličky

Štrbské Pleso  -   žiaci z Batizoviec

      

Školenia, ktorých sa zúčastnili učitelia:

Zvládanie stresových situácii, sebapoznanie Svit

Alternatívne metódy čítania v ŠZŠ

Metodický deň  v Medzilaborciach

Záškoláctvo a poruchy správania- Levoča

Práca so sluchovo post. žiakmi- Poprad

 

                                                  

      j/ Zapojenosť školy do projektov

 

INFOVEK,  MODERNIZÁCIA PEDAGOGICKÉHO PROCESU,  NÁRODNÝ PROJEKT – MODERNIZÁCIA VZDELÁVACIEHO PROCESU NA ZŠ, MODERNÉ VZDELÁVANIE PRE VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ, ZDRAVIE V ŠKOLÁCH,

CELOSLOVENSKÝ PROJEKT- STROM POZNANIA,ENVIRONMENTÁLNY PROJEKT- RECYKLOHRY

 

 

  k/ Výsledky a závery inšpekčnej činnosti

 

      Komplexná inšpekcia bola na našej škole vykonaná v období od 16.05. 2011  do 18.05.2011.

Predmetom školskej inšpekcie bolo zistenie stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok  výchovy a vzdelávania v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

      Závery  školskej inšpekcie hodnotili  pozitívne v oblasti riadenia funkčný vnútorný systém kontroly a hodnotenia, funkčnosť poradných orgánov. Kladne hodnotila  proces  prijímania nových žiakov.

      Úlohy a ciele školy boli reálne rozpracované v ŠkVP , ale je nutné dopracovať poznámky k rámcovému učebnému plánu, zadefinovať požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, zlepšiť oblasť pedagogického riadenia vzhľadom k schvaľovaniu pedagogickej dokumentácie  v pedagogickej rade a orgánmi školskej samosprávy,  ako aj upraviť počty žiakov v triedach so spojenými ročníkmi.

      Zlepšenie si vyžaduje hlavne oblasť materiálno-technického vybavenia školy, najmä v oblasti digitálnej gramotnosti žiakov. Pravidelné využívanie didaktickej techniky na hodinách  vo väčšine vyučovacích predmetov.

      Vyzdvihnutá bola  pokojná pracovná  atmosféra v škole s rešpektovaním osobnosti žiakov a učiteľov  a rozvíjaním  poznávacích a učebných kompetencii žiakov.

 

  l / Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

 

- počet tried – učební    13    z toho   5 tried  + 1 počítačová  vo Svite

                                                                5 tried v Batizovciach

                                                                2 triedy v Lipt. Tepličke 

- vyučovanie v školskom roku 2010/2011prebiehalo  v jednozmennej  prevádzke aj 

v detašovaných  triedach v Batizovciach  a Liptovskej Tepličke.

- materiálno- technické podmienky boli  na priemernej úrovni, zabezpečovali sme  ich v rámci   finančných možností školy tak, aby sa mohli plniť úlohy a ciele ŠkVP, UP a UO

- v predmetoch PV a TV boli ciele prispôsobené možnostiam vyučovania bez  telocvične 

  a dielne 

- v stiesnených podmienkach  máme sklady, knižnicu a  kabinety / v skriniach/, chýbajú   nám

   priestory  na archív   

- budova školy vo Svite má rovnú strechu s vnútorným  zvodom  dažďovej vody, ktorý  

  každoročne opravujeme, stále však máme zatečené steny v chodbe a triedach

- okná na škole vo Svite sú v havarijnom stave, rámy a krídla sú spráchnivené , otvoriť sa dajú 

  iba niektoré

-  priestorové problémy by sa dali vyriešiť rekonštrukciou a nadstavbou nad existujúcou  

    budovou  vo Svite, čím by sa vyriešili problémy so zatekajúcou strechou a získali by sa   

    priestory   na   dielňu a telocvičňu  a odborné učebne, sklady a kabinety, ktoré nám veľmi

    chýbajú  

 - odborná  učebňa IKT  sa nenachádza v priestoroch školy, ale je  umiestnená v inej budove 

   v podnájme MsÚ vo Svite. Máme tam umiestnené  počítače a interaktívnu tabuľu s projekto-

   rom , ktoré sme získali v rámci   projektov Infovek a Modernizácia výchovno-vzdelávacieho 

    procesu v ZŠ 

-  v detašovaných triedach – Batizovce je vykurovanie riešené plynovými gamatkami 

 a v Liptovskej Tepličke je vykurovanie riešené elektrickými  akumulačnými pecami, 

 ktoré sú však zastaralé, majú vysokú spotrebu energie , často sa kazia  a sú náročné na údržbu 

 

                                                      

    m/ Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy

           Správa o výsledkoch rozboru hospodárenia organizácie za rok 2010 bola zaslaná

      na KŠÚ v Prešove.

  •  

 

         n  / Koncepčné zámery rozvoja školy a vyhodnotenie ich plnenia

    

         V Koncepcii rozvoja školy na roky 2010-2015 sme si stanovili nasledovné  ciele a priority rozvoja  školy:

 

 

   Určenie cieľov a priorít

         Zlepšiť priestorové podmienky školy prístavbou a nadstavbou  získaním  peňazí zo štrukturálnych fondov EU , zriaďovateľa a sponzorov  v školskom roku  2010/2011 sa nepodarilo, zostáva to však ako priorita pre nasledujúce školské roky.

 

  Stav plnenia:

 

               Projektová dokumentácia bola vypracovaná v roku 2005

                                                         -   úloha čiastočne splnená

 

                Zabezpečiť 100% - nú kvalifikáciu zamestnancov školy do roku 2012

                                                           -   úloha splnená na 75,00%

 

                 V školskom roku 2010/2011 študovalo špeciálnu pedagogiku  6 pedagogických  

                 zamestnancov, z ktorých 3 ukončili toto štúdium.

                                                            -   úloha čiastočne splnená

 

   Zvýšiť kvalitu vyučovania  zapájaním sa do vzdelávacích projektov v rámci SR 

   a EÚ . Škola sa zapojila do viacerých projektov, ktoré zlepšili kvalitu vyučovania 

                                                            -  úloha splnená

 

     Vypracovanie akčných plánov  

    

  -   Pokračovanie v projekte Infovek -  Modernizácia pedagogického procesu

 

                                                           Termín:  2009 -  2012

                                                           Zodpovedný : Mgr. I. Kacvinská, Mgr. V. Schneiderová

                                                           Plnenie do 30.06.2012

- Zapojenie sa do projektu Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu na ZŠ

                                                                     

                                                           Termín:  2009 - 2012

                                                           Zodpovedný : Mgr. L.Talarčíková, Mgr. E. Marešová  

                                                           Plnenie:  do 30.06.2012

                                                                                                              

                                                            

        - Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť 

                                                                  

                                                                    Termín: 2010 – 2012

                                                                    Zodpovedné: Mgr.S. Lásková, Mgr.  S. Kovalčíková 

                                                                    Plnenie: 30.6.2012

                                                 

 

          o/ Údaje z Koncepcie školy podľa SWOT analýzy

 

silné stránky:

   -  dlhodobé  dosahovanie dobrých vých. vzdel.  výsledkov

   -  zapájanie školy do projektov 

   -  prezentácia školy na verejnosti , pestrá mimoškolská činnosť

   -  zvyšujúca sa kvalifikovanosť učiteľov

 

slabé stránky:

 -  nevyhovujúce priestory v budove vo Svite, chýbajúca dielňa , telocvičňa a sociálne

     zariadenia 

 -  edukačná činnosť detašovaných tried v prenajatých budovách Batizovce a Lipt. Teplička

                                                                      

príležitosti:

 -  vzdelávanie žiakov  s viacnásobným postihnutím a vzdelávanie žiakov podľa variantu B 

 -  zavádzaním  IKT do vyuč. procesu, skvalitňovanie vedomostí pedagógov i žiakov

 -  zlepšovanie mater.- tech. základne školy financiami z projektov 

 

hrozby:

 -  nekvalifikovaná integrácia  MP žiakov v ZŠ

 -  nedostatočná spolupráca s rodičmi žiakov

 -  nedostatočné ekonomické zázemie na zlepšenie  materiálnych podmienok vých .vzdel. činnosti     

 

Oblasti, v ktorých pretrvávajú problémy a nedostatky

 

-  v materiálno – technickej oblasti nedostatok priestorov, nevyhovujúce triedy, hygienické 

    zariadenia, šatne, kabinety a ostatné  vybavenie školy

-  modernizovanie  zastaraných učebných pomôcok  a didaktickej  techniky

-  zlepšiť priestorové podmienky prevádzky a  vyučovania

-  spolupráca školy  a rodiny

-  získať sponzorov pre školské aktivity                                                                   

-  vypracovať projekty, ktorými by sa  čiastočne odstránili vyššie spomenuté nedostatky

-  správanie a disciplína  žiakov najmä záškolákov 

-  pretrváva  negatívny prístup k ochrane majetku školy žiakmi

                                                                                                                        

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky

 

-  veľmi dobré výsledky vo výchovno–vzdelávacej práci

-  prezentácia školy na verejnosti – regionálne noviny a TV  

  • krúžková záujmová činnosť    

-  príprava kultúrnych programov  v rámci školy i v obciach kde máme detašované pracoviská  

   a súťaží i mimo nášho kraja  

-  úspešné rozmiestnenie  končiacich žiakov do OU 

-  úspešne sme rozbehli priebežné vzdelávanie učiteľov v rámci ponúk MPC v Prešove

-  v oblasti ochrany majetku školy máme inštalovaný zabezpečovací systém napojený na  

    Mestskú   políciu vo Svite

 

                                        

 Návrh opatrení na zlepšenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy

       

 

      V školskom roku 2010/2011 sme pokračovali v projekte Infovek – Modernizácia pedagogického procesu. 

     V rámci projektu modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu sme získali pre školu 6 ks PC  a 1 ks dataprojektor a 2 ks notebookov pre učiteľov, ktorí sa zúčastňujú vzdelávania. V zmysle stratégie informatizácie regionálneho školstva na r.2008-2011 sme zvýšili kvalitu vyučovania IKT na našej škole, vybavením počítačovej triedy sme dosiahli pomer 10 žiakov na počítač. V nasledujúcom období budeme pokračovať vo vybavovaní škôl IKT aj v detašovaných pracoviskách Batizovce a Liptovská Teplička a zavedením Wifi pripojenia umožníme skvalitnenie v.v procesu na školách a zlepšíme vzdelávanie žiakov v oblasti IKT.

     Na skvalitnenie podmienok edukačného procesu, psychohygienických podmienok i voľnočasových aktivít na škole máme spracovaný projekt nadstavby a rekonštrukcie budovy školy vo Svite ,  ktorým by sme sa chceli v najbližších rokoch uchádzať o grant zo štrukturálnych fondov EÚ za plnej podpory a pomoci KŠÚ v Prešove.

 

p /  informácie o ďalšom štúdiu žiakov a ich realizácii na trhu práce 

                                    

       V školskom roku 2010/2011 nám  3 žiaci  pokračujú  v štúdiu  na  odborných  učilištiach                                                                   

a 9- ti  žiaci  odišli po skončení povinnej školskej dochádzky do pracovného pomeru, resp. sú evidovaní na ÚPSVR ako nezamestnaní. O ich ďalšej realizácii na trhu práce sa väčšinou dozvedáme z osobných rozhovorov s bývalými žiakmi, ktorí pracujú ako pomocné sily prípadne brigádnici  v stavebnom rezorte.

 

 

  2. Ďalšie informácie o škole

 

a/  psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania

 

       Škola má k dispozícii tri budovy, v ktorých sa vyučuje. Vlastnú budovu má vo Svite s 5-timi triedami, ktorá však priestorovo nevyhovuje výchovno-vzdelávaciemu procesu, pretože triedy  sú  malé a bez vody. Dielňa, ktorú sme si vytvorili svojpomocne predelením najväčšej triedy priečkou, priestorovo tiež nevyhovuje vyučovaniu PV.  Telocvičňu nemáme , v zimnom období sa cvičí v triedach a na chodbe, v lete využívame trávnatú plochu v areáli školy a ihriská pri ostatných školách vo Svite. Hygienické zariadenia tiež nespĺňajú normy na počet žiakov. Máme vlastnú plynovú kotolňu, v ktorej sme vymenili staré nefunkčné kotly. V rámci údržby sme vymenili podlahovú krytinu na chodbe i v šatni. Vo Svite je vybavená

počítačová trieda, do ktorej chodia aj deti z Batizoviec. Túto triedu máme v podnájme od MsÚ vo Svite

         Druhá budova sa nachádza v Batizovciach, je v prenájme od RKatolíckej cirkvi. Máme tam umiestnených 5 tried , ktoré sú priestorovo vyhovujúcejšie, chýba tam však tiež väčší počet hygienických zariadení pre žiakov . V rámci údržby bola budova školy vymaľovaná zvonku aj zvnútra. Budova je bez  telocvične a dielne. V areáli školy sa buduje školský pozemok.                   

     Tretia budova sa nachádza v Liptovskej Tepličke. Budovu máme v prenájme od Lesov Liptovský Hrádok. Dielňa sa  v tejto budove nenachádza , ale  žiaci tu majú  dostatok priestorov na cvičenie. V rámci údržby bola zrekonštruovaná dlažba , vymenená podlahová krytina , vymaľované triedy a urobený prístupový chodník ku škole aj so schodiskom.

     

b / voľnočasové aktivity školy

 

Kultúrne poukazy – počet vydaných KP:     109

 

Učitelia  so žiakmi  využili kultúrne poukazy na návštevy  rôznych podujatí – koncerty, 

divadelné predstavenia  a akadémie.

 

27.9. 2010 - ,,O Katarínke“  divadlo Portál

6.10. 2010 – ,,O hlúpom Janovi“ divadlo Portál

14.12.2010 – Vianočná akadémia KD Svit

18.1.2011 –  ,,Popoluška“ – divadlo Clipperton

24.2.2011 -  ,,O perníkovej chalúpke“ – divadlo Portál

20.4.2011 – ,,Svetlo v tme“ –FANTÁZIA SUŠ Svit

                                                          

 

Vzdelávacie poukazy:

 -  počet vydaných VP:                  109  

     -   počet prijatých VP:                    108   

 

       Jeden vzdelávací poukaz bol odovzdaný futbalovému oddielu v Batizovciach, za ktorý hráva futbal náš žiak.                                       

                                                                  

 Záujmové krúžky a počty zapojených žiakov:     12  

- výtvarný krúžok I                 8 žiakov               - modelársky  krúžok                8  žiakov

- čitateľský krúžok I              8 žiakov              - športový krúžok                      11  žiakov

- informačná technika I   10 žiakov                - výtvarný krúžok II                      9 žiakov

- informačná technika II  12 žiakov                - pohybových hier                      9 žiakov

- čitateľský krúžok  II         10 žiakov                - hudobno-pohybový krúžok    8 žiakov

- vlastivedný                         7  žiakov               - šikovných rúk                            8 žiakov

 

     

  Na škole v školskom roku 2010/ 2011 pracovalo 12 krúžkov, zapojenosť žiakov do voľnočasových  aktivít na škole bola 97,5 %-ná. Jedna žiačka neabsolvovala plný počet limitovaných hodín   záujmovej činnosti, pretože sa odsťahovala.                                                

          Najaktívnejší boli krúžky výtvarnej výchovy pod vedením p. uč. Zajacovej a Juríčkovej, ktoré reprezentovali školu na rôznych súťažiach celoslovenskej a regionálnej úrovne , do výtvarných súťaží sa zapájali aj ostatní učitelia v rámci vyučovania predmetu výtvarná výchova. Žiaci navštevujúci čitateľský krúžok sa zúčastnili súťaže v prednese  poézie a prózy Podtatranský Kubko- 4. ročník.

 

c/   Spolupráca s rodičmi a poskytovanie služieb rodičom a deťom

 

-  spolupráca s rodičmi v rámci profesionálnej orientácie žiakov a informovanosť  

    o možnostiach  

-  štúdia  po skončení špeciálnej základnej školy

 - aktivity rodičov v rámci činnosti  rady školy

-  spolupráca s rodičmi žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pri vybavovaní  

    podkladov 

    k dávkam v hmotnej núdzi a životného minima pre  poskytovanie stravy,  školských potrieb

    a  motivačného príspevku.

 

                                         

d /   Vzťahy a spolupráca s inými subjektami.

 

-  spolupracujeme s miestnymi základnými školami pri preraďovaní žiakov do ŠZŠ  

-  spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Poprade pri 

    vyšetrovaní novoprijatých žiakov

-  spolupráca  s Centrom špeciálno- pedagogického poradenstva v Poprade pri rediagnos-   

    tikovaní      žiakov. V školskom roku 2009/2010 bolo v CPPPaP v Poprade psychologicky  

    vyšetrených 44     žiakov a CŠPP pri ŠZŠ V Poprade sa špec. pedagogických vyšetrení  

    zúčastnilo 42 žiakov.

-  spolupráca s OU-  deň otvorených dverí  a  prezentácia odborov pre školu  v  rámci  

    profesionálnej orientácie našich žiakov. /OU Spišský Štiavnik, OU Lipt. Hrádok /

-  spolupráca s Mestskou  knižnicou vo Svite pri realizácii výstavy výtvarných prác našich 

    žiakov

-  spolupráca so závodným stravovaním Homi vo Svite  pri zabezpečovaní stravovania našich 

    žiakov vo Svite a Batizovciach a firmou Ukaová zo Šuňavy pri zabezpečovaní stravovania  

    žiakov v detašovaných triedach v Liptovskej Tepličke

-  aktívna spolupráca  s pediatrami pri riešení zdravotných problémov našich žiakov 

-  spolupráca so školskou zubnou lekárkou  a dentálnou hygieničkou                                                                     

-  spolupráca s mestskými a obecnými úradmi v spádových obciach pri riešení sociálnych

    problémov žiakov                                                                     

- spolupráca s Mestskou políciou vo Svite  pri riešení -  priestupkov našich žiakov  

  a organizovaní   besied                                                                                        

- spolupráca s Okresným riaditeľstvom policajného zboru, Úradom justičnej a kriminálnej 

    polície v Poprade.

spolupráca pri zabezpečovaní sociálnych potrieb našich žiakov s ÚPSVR v Poprade 

-  spolupráca s Úradom regionálneho zdravotníctva v Poprade, ktorý nám poskytuje 

    propagačné  materiály. V uplynulom školskom roku  v období zvýšeného výskytu chrípkového 

    ochorenia   sme týždenne v priebehu niekoľkých   mesiacov hlásili výskyt chrípky. Počet ochorení

    však nepresiahol  stanovený limit ,kvôli  ktorému by sme museli školu zatvoriť.

 

 

       Záver

  

        Reforma školskej politiky a vzdelávania  pokračuje na všetkých stupňoch škôl. Od 1. septembra 2009 naša škola pracovala podľa nového Školského vzdelávacieho programu ISCED v 1. a 5. ročníku, v školskom roku 2010/2011sme pracovali so ŠkVP vypracovaným pre 2. a 6 ročník ŠZŠ.  Reforma špeciálneho školstva sa týka kvality, obsahu a charakteru výchovno-vzdelávacieho systému v   základných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,  rozvoja  kompetencii žiakov ,ale na prvom mieste v systéme vzdelávania  bude vždy výchova  k základným ľudským hodnotám, formovanie slobodnej osobnosti našich žiakov a ich plnohodnotné začlenenie sa do života a uplatnenie na trhu práce .

    

 

 

 

                                                                                       

         

 

                                                                                       Mgr. Emília Marešová

                                                                                              riaditeľka školy

    Vo Svite dňa 20. septembra 2011                    

 

 

 

 

 

                                                         

    

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola , Mierová 166/171 059 21 Svit
  • +421 52 77 56 388, +421 911 839 019

Fotogaléria